Magazyn energii jako optymalizator kosztów dostaw energii dla przedsiębiorstw przemysłowych

 „Magazyn energii jako optymalizator kosztów dostaw energii dla przedsiębiorstw przemysłowych”

Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania tak w domu jak i w przemyśle. W przemyśle koszty energii mają wpływ na finalną cenę wytworzonego produktu.  Przekładają się na konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o energochłonnej produkcji.

W gospodarstwach domowych koszty dostarczanej energii są regulowane przez Prezesa URE. W przemyśle, obowiązuje wolny rynek i ceny energii elektrycznej kształtowane przez elektrownie i spółki obrotowe.

W procesie transformacji energetycznej, jak i w wyniku sytuacji geopolitycznej, w ostatnich latach,  koszty dostarczanej energii do przemysłu wzrosły dziesięciokrotnie. Na koszt dostawy energii składają się opłaty za usługi dystrybucyjne i  energię elektryczną. Koszty Usług dystrybucyjnych wynikają z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czy Operatora Systemu Przesyłowego. Stawki taryfowe zaś wynikają z kosztów uzasadnionych jakie ponoszą operatorzy i są one zatwierdzane Przez Prezesa URE.

Jesteśmy w sytuacji na rynku, gdzie stawki dystrybucyjne wzrosły o ok 5% w stosunku do roku ubiegłego a efekt tej zmiany, na podstawie taryfy Energa Operator SA, w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych B23 przedstawia tabela nr 1.

Stawki dystrybucyjne [zł/MWh]

Wzrost [%]

Rok

2021

2022

2022/21

W szczycie przedpołudniowym

53,43

55,99

4,8

W szczycie popołudniowym

65,72

68,94

4,9

W pozostałych godzinach doby

23,65

24,79

4,9

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/miesiąc]

15,17

16,02

5,6

         

Tabela nr 1. Koszty dostaw energii, na podstawie taryfy Energa Operator SA, w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych B23.

Na stawkach dystrybucyjnych jednak nie koniec. Należy podkreślić, że koszy zakupu energii wzrosły o prawie 500% w stosunku do roku ubiegłego. Fakt ten stawia pod znakiem zapytania konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, nie tylko na rynku krajowym, ale i w obrocie międzynarodowym. Ogranicza to również możliwości nabywcze polskich klientów. Koszty zakupu energii, na podstawie standardowego cennika Energa Obrót SA w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych A23 i B23, przedstawia tabela nr 2.

Ceny energii [zł/MWh]

Wzrost [%]

Rok

2021

2022

2022/21

W szczycie przedpołudniowym

524

2521

331,1

W szczycie popołudniowym

589

3423

481,2

W pozostałych godzinach doby

379

1955

415,8

Tabela nr 2. Ceny energii elektrycznej, na podstawie standardowego cennika Energa Obrót SA w latach 2021 i 2022, w grupie taryfowejB23.

Gdzie: wzrost= cena w roku 2022-cena w roku 2021cena w roku 2021*100%

Wynika to głównie ze wzrostu cen energii na rynkach energii. Na rysunku nr 1 przedstawiono ceny średnioważone dla 24 godzin w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2022 roku. Widać wyraźny wzrost cen w każdej godzinie.

 

Rysunek nr 1. Ceny energii na TGE – RDN, miesięczne  średnioważone dla 24 godzin doby

W związku z tak galopującymi cenami warto choć częściowo uniezależnić się od przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności od sprzedawców energii. Jednym ze sposobów na energetyczną niezależność mogą być magazyny energii oraz właściwe systemy zarządzania energią. Takie rozwiązania posiadają profesjonalne przemysłowe magazyny energii, jak na przykład magazyny Energate polskiego producenta - firmy Elmech-ASE.

Właściwie dobrany magazyn energii pozwoli na ograniczenie kosztów dostarczanej energii poprzez:

  1. zakup energii w godzinach o najniższych cenach i użytkowanie jej w godzinach szczytowych - najdroższych. Różnica cen za 1 MWh w godzinach szczytowych i pozaszczytowych jest bardzo wysoka. Miedzy szczytem przedpołudniowym a godzinami pozaszczytowymi wynosi 566 zł a w stosunku do szczytu popołudniowego to aż 1468 zł. Warto więc zakupić energię w godzinach pozaszczytowych i wykorzystać ją w godzinach szczytowych.
  2. Ograniczenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej.
  1. Ograniczenie opłat wynikających ze stawki sieciowej. Dokonując zakupu energii w okresach naszego zmniejszonego zapotrzebowania i jej zmagazynowaniu, możemy wykorzystać ją w godzinach naszego obciążenia szczytowego.
  2. Możemy ograniczyć zapotrzebowanie na moc pobieraną z sieci energetycznej i tym samym moc zamawianą na każdy miesiąc w roku, za którą opłata w w taryfie B23 wynosi 16,02 zł za każdy kW
  3. Ograniczenie opłat wynikających ze stawki mocowej. Opłatę mocową płacimy za każdą pobraną kWh ale tylko w godzinach od 7.00 do godziny 21.59 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Kupując energię w godzinach od 22.00 do 7.00 i magazynując  do wykorzystania w godzinach szczytowych, nie tylko nie płacimy opłaty mocowej od tej ilości ale również możemy zmienić profil zakupu energii i zmniejszyć koszt tej opłaty dla całej energii w godzinach od 7 do 22 ze stawki 102,6 zł/MWh do ok 17zł. ..

„Bazując na cenniku standardowym Energa Obrót SA i taryfie Energa Operator SA przeprowadzono analizę kosztów dostawy energii do przedsiębiorstwa o mocy umownej 500 kW bez magazynu energii i z magazynem energii o mocy 250 kW i pojemności 1000 kWh. Analiza wykazała oszczędności w kosztach dostawy energii na poziomie 650 tys. zł.  w przedsiębiorstwie pracującym dwuzmianowo i 740 tys. zł. w przedsiębiorstwie pracującym trzyzmianowo rocznie. Inwestycja powinna zwrócić się w ciągu 7 lat lub szybciej, w zależności od ceny magazynu i galopujących kosztów energii. Należy wziąć również pod uwagę, że do analizy przyjęto ceny energii z okresu letniego. Jakie będą w okresie zimowym? Należy szacować, że nie niższe. Będzie mniej energii z instalacji PV ale więcej z siłowni wiatrowych, zatem będzie więcej energii w porze nocnej, tj. porze niskich cen i zakup energii w nocy może być jeszcze bardziej opłacalny” – wylicza Mieczysław Wrocławski, Wiceprezes Zarządu PSME, członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki.

„W sytuacji dynamicznie rosnących kosztów energii, jedynym rozsądnym rozwiązaniem i zabezpieczeniem przed niestabilnością i nieprzewidywalnością jest zastosowanie magazynów energii wspieranych przez odnawialne źródła takie jak instalacje fotowoltaiczne. Magazyny energii mogą w pełni wykorzystać ich moce produkcyjne i złagodzić skutki rosnących cen. Dodatkowo magazyny energii stabilizują parametry i poprawiają jakość energii elektrycznej.” – dodaje Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu firmy Elmech-ASE.

Kategorie
Archiwum
powrót do listy artkułów