Magazyn energii jako optymalizator kosztów dostaw energii dla przedsiębiorstw przemysłowych

 „Magazyn energii jako optymalizator kosztów dostaw energii dla przedsiębiorstw przemysłowych”

Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania tak w domu jak i w przemyśle. W przemyśle koszty energii mają wpływ na finalną cenę wytworzonego produktu.  Przekładają się na konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o energochłonnej produkcji.

W gospodarstwach domowych koszty dostarczanej energii są regulowane przez Prezesa URE. W przemyśle, obowiązuje wolny rynek i ceny energii elektrycznej kształtowane przez elektrownie i spółki obrotowe.

W procesie transformacji energetycznej, jak i w wyniku sytuacji geopolitycznej, w ostatnich latach,  koszty dostarczanej energii do przemysłu wzrosły dziesięciokrotnie. Na koszt dostawy energii składają się opłaty za usługi dystrybucyjne i  energię elektryczną. Koszty Usług dystrybucyjnych wynikają z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czy Operatora Systemu Przesyłowego. Stawki taryfowe zaś wynikają z kosztów uzasadnionych jakie ponoszą operatorzy i są one zatwierdzane Przez Prezesa URE.

Jesteśmy w sytuacji na rynku, gdzie stawki dystrybucyjne wzrosły o ok 5% w stosunku do roku ubiegłego a efekt tej zmiany, na podstawie taryfy Energa Operator SA, w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych B23 przedstawia tabela nr 1.

Stawki dystrybucyjne [zł/MWh]

Wzrost [%]

Rok

2021

2022

2022/21

W szczycie przedpołudniowym

53,43

55,99

4,8

W szczycie popołudniowym

65,72

68,94

4,9

W pozostałych godzinach doby

23,65

24,79

4,9

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/miesiąc]

15,17

16,02

5,6

         

Tabela nr 1. Koszty dostaw energii, na podstawie taryfy Energa Operator SA, w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych B23.

Na stawkach dystrybucyjnych jednak nie koniec. Należy podkreślić, że koszy zakupu energii wzrosły o prawie 500% w stosunku do roku ubiegłego. Fakt ten stawia pod znakiem zapytania konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, nie tylko na rynku krajowym, ale i w obrocie międzynarodowym. Ogranicza to również możliwości nabywcze polskich klientów. Koszty zakupu energii, na podstawie standardowego cennika Energa Obrót SA w latach 2021 i 2022, w grupach taryfowych A23 i B23, przedstawia tabela nr 2.

Ceny energii [zł/MWh]

Wzrost [%]

Rok

2021

2022

2022/21

W szczycie przedpołudniowym

524

2521

331,1

W szczycie popołudniowym

589

3423

481,2

W pozostałych godzinach doby

379

1955

415,8

Tabela nr 2. Ceny energii elektrycznej, na podstawie standardowego cennika Energa Obrót SA w latach 2021 i 2022, w grupie taryfowejB23.

Gdzie: wzrost= cena w roku 2022-cena w roku 2021cena w roku 2021*100%

Wynika to głównie ze wzrostu cen energii na rynkach energii. Na rysunku nr 1 przedstawiono ceny średnioważone dla 24 godzin w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2022 roku. Widać wyraźny wzrost cen w każdej godzinie.

 

Kategorie
Archiwum
powrót do listy artkułów